Huishoudelijk Reglement VOCN 

 

Artikel 1 Algemeen

Conform de doelstelling in de statuten van de VOCN, dienen leden die gedurende het verenigingsjaar hun Kawasaki Vulcan inruilen voor een motor van een ander merk / type, hun lidmaatschap per 31 december van het lopende jaar te beëindigen. Uitzondering op deze regel geldt voor die leden, die op 31 december 2012 de eigenaar/berijder waren van een niet-Vulcan.   

Artikel 2: Contributie

 1. De (gezins-)leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld.
 2. De hoogte van de contributie is altijd terug te vinden op de homepage en het aanmeldformulier van de website.
 3. De contributie betaling zal door de vereniging aangegeven worden in een email. De vereniging zal via een automatische incasso in de laatste week van november de contributie van het volgende kalenderjaar innen. Als er geen automatische incasso is afgegeven , moet de contributie door de (gezins-)leden zelf worden overgemaakt onder vermelding van het lidnummer.
 4. Is de contributie niet voor eind januari betaald, dan zal het lidmaatschap worden beëindigd .                    
 5. De actie waarbij men gedurende het eerste seizoen gratis lid is, geldt alleen voor personen die nog nooit lid zijn geweest van de VOCN.

Artikel 3: Opzeggen lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap per 31 december dient schriftelijk of via e-mail aan het secretariaat te geschieden vóór 1 november. Bij latere opzegging wordt het lidmaatschap op 31 december van het volgend jaar beëindigd.

Artikel 4: Regio’s

 1. Een persoon die regiovertegenwoordiger wil worden dient minstens lid van de vereniging te zijn om voor deze functie in aanmerking te komen. Wel kan men eerst op proef een periode meedraaien.
 2. Het werkgebied van de vereniging is door het bestuur verdeeld in regio’s. De postcode bepaalt de regio.
 3. De regiowerkzaamheden worden geleid door een regiovertegenwoordiger.
 4. De benoeming van de regiovertegenwoordiger geschiedt door het bestuur.
 5. De regio’s zijn gebonden aan besluiten van het bestuur. De regiovertegenwoordigers vergaderen samen met een vertegenwoordiging van het bestuur.
 6. De regiovertegenwoordiger zal ZwaanKleefAanPunten organiseren en vermelden op de website.
 7. De regiovertegenwoordiger is het eerste aanspreekpunt voor de leden.

Artikel 5: Toerritten

 1. Tijdens een toerrit ligt de leiding van die rit te allen tijde bij de toercommissaris samen met de organisator. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de toercommissaris, zo mogelijk in overleg met het bestuur.
 2. De motor waarmee wordt deelgenomen aan de door de vereniging georganiseerde toerritten, dient in deugdelijke staat te zijn. Denk hierbij b.v. aan banden, remmen en verlichting.
 3. Bij problemen met de motorfiets tijdens een toerrit zal een toerbegeleider zo mogelijk te hulp komen.
 4. Tijdens de toerritten houdt men zich aan de verkeersregels en worden geen alcoholische dranken en drogerende middelen gebruikt.
 5. Tijdens de toerritten dienen de deelnemers zich te houden aan de eventuele aanvullende regels die bij de aanvang of tijdens de toerrit zijn medegedeeld door de toercommissaris.
 6. Alle toerritten vinden plaats zonder financiële ondersteuning van de vereniging. Het bestuur kan hiervan afwijken.
 7. Deelname is voor eigen risico, zowel wat betreft ongevallen als schade en/of vermissingen. Dat geldt vóór, tijdens en na de toerrit , dus is minimaal een WA-verzekering verplicht !
 8. Men dient een toertocht met een volle tank aan te vangen.
 9. Er wordt baksteens-gewijs gereden. (om en om)
 10. Alle benodigde papieren dienen aanwezig en in orde te zijn.
 11. De mensen die tijdens de toerrit voorzien zijn van gekleurde hesjes zijn de (bege)leiders van de tocht. Ze rijden vooraan, achteraan en tussen de groep. Vooraf worden de regels nog even doorgenomen.
 12. Bij ongevallen wordt – in principe- een ambulance gebeld .
 13. Door deel te nemen aan de toertocht stemt men in met de genoemde regels . 

Artikel 6: Bestuur

 1. Het bestuur behoudt zich het recht voor om ongewenste berichten van ons forum op de website te verwijderen.
 2. Tijdens een grote meerdaagse beurs zal iedere dag een bestuurslid aanwezig zijn. Hiervan kan afgeweken  worden indien er een oud bestuurslid of een zeer ervaren standbemanning aanwezig is.

Artikel 7: Annulering van inschrijving(en) voor VOCN evenementen

 1. Als een lid zich schriftelijk, mondeling of via email heeft aangemeld voor een VOCN evenement, dan heeft hij/ zij het recht dit kosteloos binnen tien dagen na inschrijving schriftelijk of via email te annuleren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met punt 3 van dit artikel.
 2. Bij annuleringen van inschrijvingen tot 14 dagen voor het VOCN Evenement kan gehele of gedeeltelijke restitutie slechts plaatsvinden met verrekening van de door de vereniging gemaakte kosten.
 3. Bij annulering van een VOCN Evenement binnen 14 dagen kan geen restitutie plaatsvinden. Het bestuur adviseert een ieder een annuleringsverzekering (al dan niet in combinatie met een doorlopende reisverzekering) af te sluiten.

Artikel 8: Voorstellen van leden

Voorstellen van leden, te behandelen op een Algemene Ledenvergadering, moeten minimaal vijf dagen tevoren schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij de voorzitter. Tussentijds kan het bestuur schriftelijk gevraagd worden een onderwerp in de bestuursvergadering te bespreken .