Huishoudelijk Reglement

Artikel 1:  Algemeen

Conform de doelstelling in de statuten van de VOCN dienen leden die gedurende het verenigingsjaar
hun Kawasaki Vulcan inruilen, voor een motor van een ander merk/type, hun lidmaatschap per 1 december
van het lopende jaar te beëindigen. Uitzondering op deze regel geldt voor die leden die op 31 december
2012 de eigenaar/berijder waren van een niet-Vulcan. 

Artikel 2:  Contributie

1. De (gezins-)leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de Algemene
Ledenvergadering zal worden vastgesteld.

2. Momenteel bedraagt de contributie voor een lid € 31,50 per jaar en voor een gezinslid € 20,50 per jaar.

3. Voor (gezins-)leden geldt een éénmalig inschrijfgeld van € 7,00.

4. Van het (gezins-)lid en van de donateurs wordt geëist dat zij de contributie van het volgende jaar vóór
1 december van het lopende jaar voldoen.

5. De contributie betaling zal door de vereniging aangegeven worden in een brief. De contributie zal  door de
(gezins-)leden zelf overgemaakt moeten worden o.v.v. het lidmaatschap nummer. In geval van een automatische
incasso zal de vereniging in de laatste week van november de contributie van het volgende kalenderjaar innen.

6. Is de contributie niet voor december betaald, dan zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.
De  hoogte daarvan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Momenteel bedragen die kosten € 3,00. 
Daarna zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle kosten daaraan verbonden zijn voor rekening van
het in gebreke zijnde (gezins-) lid.                           

7. Indien een lid gebruik gemaakt heeft van een aktie, waarbij voor het jaar waarin hij lid werd geen
contributie verschuldigd was, kan hij pas na een periode van 5 jaar na opzegging wederom van een dergelijke
aktie gebruik maken.

8. Een ieder dient tot en met de maand juli de volledige jaarcontributie te voldoen. Indien men na de maand
juli lid wordt, zal de contributie aangepast worden naar rato van de eerstvolgende volle kalendermaand. 

Artikel 3: Opzeggen lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap per 31 december dient schriftelijk of via e-mail aan het secretariaat te
geschieden vóór 1 november. Bij latere opzegging wordt het lidmaatschap op 31 december van het
volgend jaar beëindigd. 

Artikel 4: Regio’s

1. Een persoon die regiovertegenwoordiger wil worden dient minstens één jaar lid van de vereniging te zijn
om voor deze functie in aanmerking te komen. Wel mag men op proef een periode meedraaien.

2. Het werkgebied van de vereniging is door het bestuur verdeeld in regio’s. De postcode bepaalt de regio.

3. De regiowerkzaamheden worden geleid door een regiovertegenwoordiger.

4. De benoeming van de regiovertegenwoordiger geschiedt door het bestuur.

5. De regio’s zijn gebonden aan besluiten van het bestuur. De regiovertegenwoordigers vergaderen minimaal
1 x per jaar samen met een vertegenwoordiging van het bestuur.

6. De regiovertegenwoordiger zal zorg dragen voor het uitdelen van onze info folders bij motorzaken in zijn regio.

7. De regiovertegenwoordiger zal ZwaanKleefAanPunten organiseren en vermelden op de website.

8. De regiovertegenwoordiger is het eerste aanspreekpunt voor de leden. 

Artikel 5: Toerritten

1. Tijdens een toerrit ligt de leiding van die rit te allen tijde bij de toercommissaris samen met de organisator.
Bij onvoorziene omstandigheden beslist de toercommissaris, zo mogelijk in overleg met het bestuur.

2. De motor waarmee wordt deelgenomen aan de door de vereniging georganiseerde toerritten,
dient in deugdelijke staat te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan banden, remmen en verlichting.

3. Bij problemen met de motorfiets tijdens een toerrit zal een toerbegeleider zo mogelijk te hulp komen.

4. Tijdens de toerritten houdt men zich aan de verkeersregels en worden geen alcoholische dranken en
drogerende middelen gebruikt.

5. Tijdens de toerritten dienen de deelnemers zich te houden aan de eventuele aanvullende regels die
bij de aanvang of tijdens de toerrit zijn medegedeeld door de toercommissaris.

6. Alle toerritten vinden plaats zonder financiële ondersteuning van de vereniging.
Het bestuur kan hiervan afwijken.

7. Deelname is voor eigen risico, zowel wat betreft ongevallen als schade en/of vermissingen.
Dat geldt vóór, tijdens en na de toerrit. 

8. Men dient een toertocht met een volle tank aan te vangen.

9. Er wordt baksteens-gewijs gereden. (om en om)

10. Alle benodigde papieren dienen aanwezig en in orde te zijn.

11. De mensen die tijdens de toerrit voorzien zijn van gekleurde hesjes zijn de (bege)leiders van de tocht.
Ze rijden vooraan, achteraan en tussen de groep. Vooraf worden de regels nog even doorgenomen.

12. Wanneer een gastrijder binnen 4 weken na de toerrit waarvoor hij de bijdrage van € 5,00 heeft
betaald, lid wordt, zal die gastrijdersbijdrage met de contributie verrekend worden.

13. Door deel te nemen stemt men in met de voorgaande regels. 

Artikel 6: Bestuur

1. Het bestuur behoudt zich het recht voor om ongewenste berichten van ons forum op de website
te verwijderen.

2. Tijdens een grote meerdaagse beurs zal iedere dag een bestuurslid aanwezig zijn. Hiervan kan
afgeweken worden indien er een oud bestuurslid of een zeer ervaren standbemanning aanwezig is. 

Artikel 7: Annulering van inschrijving(en) voor VOCN evenementen

1. Als een lid zich schriftelijk, mondeling of via email heeft aangemeld voor een VOCN evenement, dan
heeft hij/zij het recht dit kosteloos  binnen tien dagen na inschrijving schriftelijk of via e-mail te annuleren.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met punt 3 van dit artikel.  

2. Bij annuleringen van inschrijvingen tot 14 dagen voor het VOCN Evenement kan gehele of gedeeltelijke
restitutie slechts plaatsvinden met verrekening van de door de vereniging gemaakte kosten.  

3. Bij annulering van een VOCN Evenement binnen 14 dagen kan geen restitutie plaatsvinden.
Het bestuur adviseert een ieder een annuleringsverzekering (al dan niet in combinatie met een
doorlopende reisverzekering) af te sluiten.  

Artikel 8: Voorstellen van leden

Voorstellen van leden, te behandelen op een Algemene Ledenvergadering, moeten minimaal vijf dagen
tevoren schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij de voorzitter.